301 Les 3

Karakter(s) Pinyin Betekenis
工作 gōngzuò to work, work
máng busy
ne (modal particle)
not, no
tài very, extremely
lèi tired, worn out
哥哥 gēge elder brother
姐姐 jiějie elder sister
弟弟 dì di younger brother
妹妹 mèimei younger sister
yuè moon, month
明天 míngtiān tomorrow
今年 jīnnián this year
líng zero
nián year
明年 míngnián next year

Klik hier voor de flash cards van deze les.