301 Les 4

Karakter(s) Pinyin Betekenis
jiào to call, to be known as …
认识 rènshi to know
高兴 gāoxìng glad
贵姓 guìxìng (polite) your name
xìng one’s family name is …
什么 shénme what
名字 míngzi name
shì to be
学生 xuésheng student
that
(measure word)
zhè this
rén person
大夫 dàifu doctor
留学生 liúxuéshēng foreign student
朋友 péngyou friend

Klik hier voor de flash cards van deze les.