301 Les 8

Karakter(s) Pinyin Betekenis
现在 xiànzài now, nowadays
diǎn o’clock, hour
fēn minute
chà to lack, to be short of
quarter
chī to eat
fàn meal, (cooked) rice
时候 shíhou time, hour
bàn half
to get up
chuáng bed
早上 zǎoshang morning
ba (modal particle)
食堂 shítáng dining room
花(儿) huā(r) flower
to play
保龄球 bǎolíngqiú bowling(ball)
电影 diànyǐng film
睡觉 shuìjiào to go to sleep
早饭 zǎofàn breakfast

Klik hier voor de flash cards van deze les.