301 Les 9

Karakter(s) Pinyin Betekenis
zhù to live
多少 duōshǎo how many, how much
房间 fángjiān room
欢迎 huānyíng to welcome
玩儿 wánr to enjoy oneself, to play
常(常) cháng(cháng) often, usually
一起 yīqǐ together
lóu building
road
知道 zhīdào to know
wèn to ask
旁边 pángbiān beside
duì right, opposite, to face
公园 gōngyuán park
邮局 yóujú post office
学校 xuéxiào school
邮票 yóupiào stamp
宾馆 bīnguǎn hotel
céng floor

Klik hier voor de flash cards van deze les.