301 Les 12

Karakter(s) Pinyin Betekenis
xiǎng to feel like, to want
毛衣 máoyī sweater
tiān weather, sky
lěng cold
jiàn piece
怎么样 zěnmeyàng how, what about …
可以 kěyǐ can, many
shì to try on, to test
big, large
xiǎo little, small
极了 jí le extremely, very
小姐 xiǎojiě miss
duǎn short
zài again
短信 duǎnxìn message
饮料 yǐnliào drink
生词 shēngcí new words
穿 chuān to wear, to put on
衣服 yīfu dress, clothes
cháng long
shǎo little, few

Klik hier voor de flash cards van deze les.