301 Les 13

Karakter(s) Pinyin Betekenis
huàn to change
chē bus, train
dào to reach, to get to
zhāng (measure word)
piào ticket
zhàn bus stop, to stand
上(车) shàng(chē) to get on
huì can, to be able to
shuō to speak
一点儿 yīdiǎnr a bit, a little
售票员 shòupiàoyuán conductor
gěi to give
zhǎo to look for, to change
dǒng to understand
which
guó nation
下(车) xià(chē) to get off (the bus)
bēi cup
地图 dìtú map
běn (measure word)
本子 běn zi exercise book

Klik hier voor de flash cards van deze les.