301 Les 14

Karakter(s) Pinyin Betekenis
听说 tīng shuō it is said, I hear
饭店 fàndiàn hotel
inside
néng can, to be able to
dài to take, to bring
shǔ to count
时间 shí jiān time
kuài quick, rapid
huā to spend
营业员 yíngyèyuán shop employee
美元 měiyuán US dollar
bǎi hundred
人民币 rénmínbì RMB (Chinese monetary unit)
这样 zhèyàng this
电话 diànhuà telephone
号码 hàomǎ telephone number
niàn to read
汉字 hànzì Chinese character
děng to wait

Klik hier voor de flash cards van deze les.