301 Les 17

Karakter(s) Pinyin Betekenis
天气 tiānqì weather
chū to go out
huá to row
chuán boat
to ride
自行车 zìxíngchē bicycle
a (modal particle)
还是 háishì or
gēn and, with
shàng on, above, over, last
动物园 dòngwùyuán zoo
熊猫 xióngmāo panda
去年 qùnián last year
xué to study
机场 jīchǎng airport
jiē to meet
考试 kǎoshì to give or take an examination, examination
地铁 dìtiě subway
xià under, below, next
tiáo (measure word)
zuì most

Klik hier voor de flash cards van deze les.